RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/14

  (10/2016) Zmiany stanów posiadania akcji Emitenta przez podmioty zależne od Prezesa Zarządu

  Zarząd Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Jacka Olechowskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz jego podmioty zależne Posella Limited i Posella IF1 Limited, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

  Ww. podmioty poinformowały, że wskutek przeniesienia przez Posella Limited z siedzibą w Larnace na rzecz spółki Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel - 9.361.820 akcji zwykłych na okaziciela Mediacap S.A., tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego za udziały obejmowane przez Posella Limited w Posella IF1 Limited, spółka Posella IF1 Limited przekroczyła 50% ogólnej liczby głosów Mediacap S.A.

  Przeniesienie akcji nastąpiło w drodze transakcji przeprowadzonej poza rynkiem New Connect wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy ww. spółkami w dniu 11 lipca 2016 r.

  Spółka Posella IF1 Limited jest spółką pośrednio zależną od p. Jacka Olechowskiego i bezpośrednio zależną od spółki Posella Limited.

  Wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu p. Jacka Olechowskiego i Posella Limited z 13 czerwca 2016 r. (raport bieżący Mediacap S.A. nr 6/2016), p. Jacek Olechowski posiadał za pośrednictwem spółki zależnej Posella Limited łącznie 9.361.820 akcji Mediacap S.A., stanowiących łącznie 50,83% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniających łącznie do 9.361.820 głosów, co stanowiło 50,83% ogólnej liczby głosów Mediacap SA. Dotychczas, spółka Posella IF1 Limited nie posiadała udziału w akcjach i głosach Mediacap S.A.

  W wyniku zdarzenia opisanego w niniejszym zawiadomieniu, łączny udział p. Jacka Olechowskiego w akcjach i głosach Mediacap S.A. nie uległ zmianie, przy czym obecnie jest to udział za pośrednictwem Posella Limited i Posella IF1 Limited. Łączny udział spółki Posella Limited w akcjach i głosach Mediacap S.A. nie uległ zmianie, przy czym Posella Limited nie posiada obecnie bezpośrednio akcji ani głosów, natomiast posiada je za pośrednictwem Posella IF1 Limited. Stan posiadania przez spółkę Posella IF1 Limited akcji Mediacap S.A. uległ zwiększeniu i obecnie Posella IF1 Limited posiada bezpośrednio 9.361.820 akcji, stanowiących łącznie 50,83% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniających łącznie do 9.361.820 głosów, co stanowi 50,83% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.

  P. Jacek Olechowski, Posella Limited i Posella IF1 nie wykluczają zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Mediacap S.A. w okresie 12 miesięcy od niniejszego zawiadomienia.

  Żaden inny podmiot zależny od p. Jacka Olechowskiego, Posella Limited ani Posella IF1 LImited nie posiada akcji Mediacap S.A.

  Posella IF1 Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Mediacap S.A.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI