RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/21

  (11/2016) Korekta przekazanych treści zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu i Członka Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13.06.2016 r.

  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Zarząd Mediacap SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") działając zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że otrzymał w dniu 21 lipca 2016 r. od Prezesa Zarządu - Jacka Olechowskiego, oraz jego spółki zależnej Posella Limited, a także od Frinanti Limited, spółki zależnej od Członka Rady Nadzorczej - Filipa Friedmanna, korekty zawiadomień w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2016 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  Przyczyną sporządzenia korekt wszystkich trzech zawiadomień było omyłkowe wskazanie błędnej daty objęcia akcji przez Posella Limited oraz Frinanti Limited. W pierwotnym zawiadomieniu wskazano omyłkowo jako datę objęcia akcji 16 maja 2016 r., podczas gdy prawidłowa data to 13 czerwca 2016 r.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

   

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI