RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/22

  (12/2016) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego MEDIACAP SA

  Zarząd MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym pragnie poinformować, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2016 roku _DPI/WE/410/19/17/16_ Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki.

  Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie.

  Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w formie i terminie zgodnie z postanowieniami art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  Dz.U. z 2013 r. poz. 1382.

  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI