RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2016/07/25

  (24/2016) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych w 2016 r.

  Zarząd MEDIACAP SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1 z dnia 25 lipca 2016 roku dokonała wyboru PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jako audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych MEDIACAP SA za 2016 rok.

  Umowa, która ma zostać zawarta z PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przewiduje przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP SA za I półrocze 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDIACAP SA za I półrocze 2016 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego MEDIACAP SA za rok 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2016.

  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6/1B jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 477.

  Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu m.in. w związku z badaniem sprawozdań za rok 2014 i 2015.

  Podstawa prawna obowiązku informacyjnego § 3 pkt. 11) Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI