RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/03/07

  (7/2017) Publikacja nieaudytowanych danych finansowych za 2016

  Zarząd MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A., przekazuje do publicznej wiadomości nieautoryzowane wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

  Przychody ze sprzedaży: 68,1 mln PLN

  Zysk na działalności operacyjnej: 6,7 mln PLN

  EBITDA: 7,9 mln PLN

  Zysk netto z działalności kontynuowanej: 5,2 mln PLN

  - przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego: 3,7 mln PLN

  Strata na działalności zaniechanej: -0,4 mln PLN

  Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nastąpi w dniu 28 kwietnia 2017 r.

  Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A. jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

  Podstawa prawna

  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  • Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI/EBI