RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/12/16

  (36/2017) Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w TalentMedia sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że po rozważeniu znacznego potencjału rozwojowego spółki zależnej TalentMedia sp. z o.o. i jej kluczowej roli dla realizacji strategii Grupy MEDIACAP, zdecydował o modyfikacji miejsca tej spółki w obrębie Grupy kapitałowej. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, Zarząd MEDIACAP S.A. informuje o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. aneksu nr 1 do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółkami zależnymi The Digitals sp. z o.o. oraz TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").

  W Aneksie Strony postanowiły m.in. o:

  1) podjęciu działań mających na celu zbycie przez Ariela Adamskiego i Dagmarę Rutyna wszystkich udziałów w Spółce na rzecz Marcina Jeziorskiego, Wiceprezesa Zarządu Emitenta,

  2) przeniesieniu wszystkich udziałów posiadanych przez The Digitals sp. z o.o. w Spółce na Emitenta,

  3) wprowadzeniu zmian w umowie Spółki,

  4) przeniesieniu przez The Digitals sp. z o.o. na Emitenta wszystkich praw The Digitals sp. z o.o. wobec pozostałych stron, wynikających z umowy inwestycyjnej,

  5) przejęciu przez Emitenta wszystkich zobowiązań The Digitals sp. z o.o. wobec pozostałych stron, wynikających z umowy inwestycyjnej.

  W tym samym dniu została również zawarta umowa sprzedaży 138 udziałów Spółki pomiędzy The Digitals sp. z o.o. a Emitentem, w wyniku, której Emitent nabył od spółki zależnej wszystkie posiadane przez nią udziały w Spółce za łączną kwotę 2.560.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych). Obecnie Emitent posiada 51,11% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI