RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2017/12/20

  (42/2017) Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez p. Filipa Friedmanna, oraz jego podmiot zależny Frinanti Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Ww. podmioty poinformowały, że wskutek umów sprzedaży 920.016 akcji zwykłych na okaziciela, zawartych poza  rynkiem regulowanym, pośredni stan posiadania akcji Emitenta przez Frinanti Limited uległ zmniejszeniu do stanu poniżej progu 5%.

  Przeniesienie akcji nastąpiło w drodze transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym w dniu 20 grudnia 2017 r. Przed zawarciem wyżej wymienionej transakcji Pan Filip Friedmann posiadał pośrednio poprzez Frinanti Limited z siedzibą w Larnace łącznie 1.242.516 akcji Mediacap S.A., stanowiących łącznie 6,75% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniających łącznie do 1.242.516 głosów, co stanowiło 6,75% ogólnej liczby głosów Mediacap SA. Wszystkie wyżej wymienione akcje posiadała bezpośrednio Frinanti Limited z siedzibą w Larnace. W wyniku zdarzeń opisanych w zawiadomieniu, Frinanti Limited obecnie posiada 322.500 akcji Mediacap S.A., stanowiących łącznie 1,75% kapitału zakładowego Mediacap S.A. i uprawniających łącznie do 322.500 głosów, co stanowi 1,75% ogólnej liczby głosów Mediacap SA.
  Pan Filip Friedmann oraz Frinanti Limited nie wykluczają zmniejszenia lub zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Mediacap S.A. w okresie 12 miesięcy od niniejszego  zawiadomienia.
  Żaden inny podmiot zależny od p. Filipa Friedmanna, ani Frinanti Limited nie posiada akcji Emitenta. Frinanti Limited nie zawarła umowy z osobami trzecimi, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Mediacap S.A.

  Podstawa prawna:
  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI