RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/01/15

  (1/2018) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Spółki MEDIACAP SA

  Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  1. Raporty kwartalne:
   1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 16.05.2018 r.
   2. Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku - 14.11.2018 r.
  2. Raporty półroczne:
   1. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku - 28.08.2018 r.
  3. Raporty roczne:
   1. Jednostkowy raport roczny za rok 2017 – 13.03.2018 r
   2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2017 – 13.03.2018 r.

  Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Emitent nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.
  Ponadto Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

  Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

  Osoby reprezentujące emitenta:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu

  Raport w systemie ESPI