RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/03/08

  (7/2018) Zawarcie porozumienia z klientem z branży FinTech przez spółkę zależną Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Scholz&Friends") w dniu 7 marca 2018 r. porozumienia (dalej: "Porozumienie") z klientem z branży FinTech (dalej: "Klient") określające zasady przyszłej współpracy stron.

  Intencją Stron jest nawiązanie współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych przez Scholz&Friends na rzecz Klienta. Porozumienie obejmuje najistotniejsze postanowienia dotyczące przyszłej współpracy Stron.

  Według postanowień Porozumienia Umowa miałaby zostać zawarta na czas określony 3 lat z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.

  Strony niezwłocznie po podpisaniu Porozumienia rozpoczną współpracę w zakresie nim objętym, a także przystąpią do negocjowania postanowień umowy o współpracy.

  Przewidywana wartość przychodów z ewentualnej umowy o współpracy, w okresie jej obowiązywania, może przekroczyć 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o umowie do publicznej wiadomości.

   

  Podstawa prawna:

  art. 17 MAR informacje poufne

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu