RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/03/17

  (9/2018) Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadomienie od akcjonariusza mBank S.A. z siedzibą Warszawie, które dotyczy zmniejszenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

  Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonych w dniu 13 marca 2018 r., które zostały rozliczone w dniu 15 marca 2018 r.

  Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, na rachunkach klientów mBank S.A. zapisanych było 1 642 949 akcji Spółki, które stanowiły 8,92% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały mBank S.A. do wykonywania 1 642 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,92% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  W wyniku rozliczenia transakcji zawartych w dniu 13 marca 2018 r., w dniu 15 marca 2018 r. na rachunkach klientów mBank S.A. zapisanych było 142 949 akcji Spółki, stanowiących 0,78% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniały mBank S.A. do 142 949 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,78% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Ponadto mBank S.A. poinformował, że (i) nie istnieją żadne podmioty zależne od mBank S.A., które posiadałyby akcje Spółki, (ii) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy oraz (iii) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 Ustawy dotyczących akcji Spółki.

  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

  Osoby reprezentujące spółkę:
  Jacek Olechowski - Prezes Zarządu
  Edyta Gurazdowska - Wiceprezes Zarządu