RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/05/30

  (18/2018) Rekomendacja zarządu dotycząca wypłaty oraz wielkości dywidendy

  Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2018 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku, w którym proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 80/100), tj. 0,06 PLN (słownie: sześć groszy) na jedną akcję.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 26 sierpnia 2018 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 roku.

  Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że wspomniany wniosek został w dniu 29 maja 2018 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Emitenta, zgodnie z wymogiem postanowienia § 11 ust. 1 Statutu Emitenta i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Mediacap S.A.

  Podstawa prawna

  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne