RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/06/29

  (22/2018) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mediacap SA (dalej: ZWZA) podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:

  - wartość dywidendy: 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 80/100)

  - wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję: 0,06 PLN

  - liczba akcji objętych dywidendą: 18 275 230 sztuk

  - dzień dywidendy: 13 września 2018 r.

  - termin wypłaty dywidendy: 4 października 2018 r.

   

  Podstawa prawna:

  §19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim