RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2018/06/29

  (23/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej na następną kadencję

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały o powołaniu na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej jak niżej:

  1. Pan Hubert Janiszewski
  2. Pan Jacek Welc
  3. Pan Artur Osuchowski
  4. Pan Marcin Olechowski
  5. Pan Julian Kozankiewicz
  6. Pan Artur Czerwoński

   

  Załącznikiem do niniejszego komunikatu są życiorysy wyżej wymienionych osób.

   

  Podstawa prawna:

  § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

   

  Artur Czerwoński

  Artur Osuchowski

  Hubert Janiszewski

  Jacek Welc

  Julian Kozankiewicz

  Marcin Olechowski