RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/03/19

  (8/2019) Ustalenie kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. - podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("rozporządzenie MAR"), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą ustalenia kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta większościowego pakietu udziałów LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej zostało opóźnione dnia 6 marca 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR.

  Treść Informacji Poufnej:

  Zarząd Emitenta niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2019 r. powziął informacje o ustaleniu przez zarząd spółki Zależnej - TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kluczowych warunków nabycia przez spółkę zależną Emitenta udziałów LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"). W ramach opisywanej transakcji TalentMedia sp. z o.o. miałaby nabyć 1.660 udziałów Spółki, stanowiących 79,05% wszystkich udziałów Spółki. Cenę za udziały ustalono w wysokości 9.300.000 zł, która miałaby zostać zapłacona w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od satysfakcjonującego zakończenia due diligence Spółki oraz pozytywnego zakończenia negocjacji dotyczących pozostałych warunków umowy sprzedaży udziałów.

  Spółka prowadzi działalność w zakresie influencer marketingu i jest właścicielem sieci partnerskiej LifeTube, zrzeszającej ponad 500 kanałów YouTube, mających łącznie ponad 85 milionów subskrypcji, średnio generujących około 660 milionów wyświetleń miesięcznie.

  Emitent jednocześnie podkreśla, że wskazana wyżej transakcja jest na wczesnym etapie, a jej wynik i prawdopodobieństwo jej przeprowadzenia nie są do końca pewne.

  Emitent będzie informował na bieżąco o kolejnych etapach, prowadzących do realizacji opisywanej transakcji w odrębnych raportach bieżących.

   

  Przyczyny uzasadniające opóźnienie informacji poufnej:

  Decyzja Emitenta spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby spowodować ryzyko negatywnego wpływu na wynik negocjacji oraz prawdopodobieństwo realizacji całej transakcji. W szczególności wcześniejsze ujawnienie informacji poufnej mogłoby skutkować ewentualną ingerencją stron trzecich, która mogłaby jednocześnie przełożyć się na pogorszenie późniejszej pozycji Emitenta w negocjacjach. Mogło to skutkować m.in., uzyskaniem podczas negocjacji gorszych warunków, niż w przypadku utrzymania informacji w poufności, a nawet brakiem możliwości pomyślnego zakończenia negocjacji. Emitent poprzez opóźnienie ujawnienia informacji poufnej dążył przede wszystkim do wyeliminowania prób wpływania na negocjacje przez podmioty konkurencyjne. Wystąpienie któregokolwiek z powyższych przypadków mogłoby przełożyć się negatywnie na możliwość osiągnięcia przez Emitenta założonych celów biznesowych i finansowych. Ponadto, z uwagi na nie do końca pewny wynik prowadzonych negocjacji, podanie do publicznej wiadomość Informacji Poufnej mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji i jej potencjalnego wpływu na wartość Emitenta przez opinię publiczną.

  Emitent wskazuje, że opóźnienie podania do wiadomości powyższej informacji poufnej nie wprowadzało w błąd opinii publicznej. Ponadto Emitent był w stanie zapewnić poufność informacji w szczególności poprzez wdrożone na poziomie grupy kapitałowej MEDIACAP S.A. wewnętrzne procedury obiegu i ochrony informacji.

  Powodem ujawnienia ww. informacji poufnej jest pozytywne zakończenie negocjacji i zawarcie umowy sprzedaży udziałów Spółki.

  Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

   

  Podstawa prawna:

  art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej