RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/04/18

  (15/2019) Ustanowienie programu motywacyjnego w spółce zależnej - Plastream sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), informuje że w dniu 18 kwietnia 2019 r. zgromadzenie wspólników spółki zależnej, Plastream sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna"), postanowiło o wdrożeniu w Spółce zależnej programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Spółki zależnej (dalej: "Program Motywacyjny").

  Program Motywacyjny polega na przyznaniu jego uczestnikom prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 100 udziałów motywacyjnych. Udziały motywacyjne będą miały postać fantomową, co oznacza, że będą uprawniały wyłącznie do określonych świadczeń pieniężnych od Spółki zależnej, wskazanych w uchwale zgromadzenia wspólników. Z prawem do objęcia udziałów motywacyjnych nie wiąże się prawo objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej ani prawo do jakichkolwiek głosów na jej zgromadzeniu wspólników. Program Motywacyjny może być zrealizowany poprzez objęcie przez uprawnionych rzeczywistych udziałów zamiast udziałów motywacyjnych, jeżeli zgromadzenie wspólników Spółki zależnej, według własnego uznania tak postanowi.

  Dla potrzeb ustalenia uprawnień wynikających z posiadania przez uprawnionych udziałów motywacyjnych, Zarząd Emitenta informuje, że całość udziałów motywacyjnych w liczbie 100 stanowiłaby 6,18% procenta, jaki udziały motywacyjne stanowiłyby w kapitale zakładowym Spółki zależnej, gdyby były udziałami w jej kapitale zakładowym.

  Osoby objęte Programem Motywacyjnym zostały wskazane w uchwale Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

  Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2019 - 2021.

  Prawo do objęcia udziałów motywacyjnych za każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego przez każdego z uprawnionych powstaje każdorazowo pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę zależną wyniku (zysku) brutto oraz marży (wynik brutto/przychody) na poziomach określonych w uchwale zgromadzenia wspólników dla każdego z lat obrotowych.

  Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych bodźców, które zmotywują kluczowych pracowników i współpracowników Spółki zależnej do osiągnięcia określonych wyników finansowych, wynikających ze strategii rozwoju Emitenta, opublikowanej w raporcie nr 18/2017 z dnia 24 maja 2017 r. i zaktualizowanej w marcu 2018, w raporcie bieżącym nr 8/2018 z dnia 16 marca 2018 r.