RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/05/20

  (18/2019) Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 12/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., informuje, że w dniu 20 maja 2019 r. powziął informację, że spółka zależna Emitenta - Scholz & Friends Warszawa z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła aneks do umowy z Klientem na świadczenie usług (dalej: "Umowa").

  Aneksem Strony przedłużyły okres obowiązywania Umowy do 31 grudnia 2021 r. (z możliwością jej rozwiązania wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie), a także zmieniły m.in. przedmiot Umowy oraz zasady rozliczeń. Po upływie okresu, o którym mowa powyżej Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z możliwością jej rozwiązania za wypowiedzeniem.

  Postanowienia umowne, wprowadzone aneksami, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

  Przewidywana łączna wartość kontraktu, przez czas jego obowiązywania, przekroczy 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. W związku z powyższym Emitent zdecydował o podaniu informacji o zawarciu aneksu do publicznej wiadomości.