RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/06/27

  (23/2019) Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy MEDIACAP S.A. za rok 2018

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. ("Emitent") przekazuje niniejszym informację o korekcie Skonsolidowanego Raportu Rocznego Grupy MEDIACAP S.A. za rok 2018 w zakresie uzupełnienia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEDIACAP obejmujące sprawozdanie z działalności MEDIACAP S.A. Zakres korekty obejmuje zmiany w zakresie:

  1. oświadczenia rady nadzorczej dotyczącego komitetu audytu,

  2. oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego w odniesieniu do rady nadzorczej, wykonującej zadania komitetu audytu,

  3. oceny dokonanej przez radę nadzorczą wraz z uzasadnieniem, dotyczącej sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania emitenta w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym,

  4. stosowania ładu korporacyjnego w odniesieniu do rady nadzorczej wykonującej obowiązki komitetu audytu,

  5. informacji o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi,

  6. dotyczący oceny, wraz z jej uzasadnieniem, zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,

  7. informacji dotyczących wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, oraz oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych.

  Jedocześnie Emitent informuje, iż w odrębnym raporcie przekaże skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny Grupy MEDIACAP za 2018 rok wraz z załącznikami.

  Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonano korekty jedynie w zakresie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, a tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2019 roku, w tym przede wszystkim treść sprawozdania finansowego za rok 2018, pozostają niezmienione.