RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/06/27

  (25/2019) Zwiększenie udziału Emitenta w kapitale zakładowym TalentMedia sp. z o.o. do 59,04%, zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 8 marca 2017 roku, raportu bieżącego nr 36/2017 z dnia 16 grudnia 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje o zawarciu w dniu 27 czerwca 2019 r. aneksu do umowy inwestycyjnej z dnia 7 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Emitentem, spółką zależną TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), a także wspólnikami TalentMedia sp. z o.o. (dalej: "Aneks").

  W Aneksie Strony postanowiły m.in. o:

  1) podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki,

  2) objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta, Lidiję Vukić oraz Piotra Tytyka,

  3) wprowadzeniu zmian w umowie Spółki, m.in. w zakresie składu i sposobu powoływania zarządu, a także sposobu reprezentacji Spółki,

  4) wprowadzenia zmian w programie motywacyjnym Spółki, skierowanym do kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki ustanowionym w dniu 29 czerwca 2018 r.

  Ponadto w tym samym dniu dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 30.650 zł, poprzez utworzenie 613 nowych udziałów, które zostały objęte w następujący sposób:

  1) Emitent objął 576 udziałów o łącznej wartości nominalnej 28.800 zł, za łączną kwotę w wysokości 2.290.239,36 zł,

  2) Piotr Tytyk objął 10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 zł, za łączną kwotę w wysokości 39.761,10 zł,

  3) Lidija Vukić objęła 27 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.350 zł, za łączną kwotę w wysokości 1.350 zł.

  Z dniem rejestracji zmian w umowie Spółki kapitał zakładowy wynosił będzie 165.650 zł i będzie dzielił się na 3.313 udziałów, wobec 2.700 udziałów przed podniesieniem kapitału. Emitent będzie posiadał 59,04% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, wobec 51,11% udziałów przed podniesieniem kapitału.

  Zmianie uległ również skład Zarządu Spółki, w którym od dnia 27 czerwca 2019 r. znajdują się następujące osoby: Krystian Botko, Lidija Vukić, Piotr Łuczak, Paweł Stano oraz Kamil Bolek.

  Emitent informuje, że powyższe zmiany podyktowane są przede wszystkim przejęciem udziałów w LT Group sp. z o.o. ("Lifetube") (opisanego w RB 9/2019 z dnia 19 marca 2019 r.). Wpływy z podniesienia kapitału zostaną głównie przeznaczone na częściowe sfinansowanie przeprowadzonej w marcu akwizycji.