RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2019/07/04

  (29/2019) Korekta ceny za udziały w LT Group sp. z o.o. oraz zawarcie umowy kredytowej przez TalentMedia sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu udziałów LT Group sp. z o.o.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 19 marca 2019 r., niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2019 r. powziął informację o zawarciu w dniu dzisiejszym przez spółkę zależną - TalentMedia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka zależna") porozumienia ("Porozumienie") z NGU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie (dalej: "Sprzedający") w sprawie dokonania korekty ceny za udziały LT Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("LifeTube").

  Korekta ceny nastąpiła wskutek dojścia przez strony umowy sprzedaży udziałów LifeTube do porozumienia w zakresie wysokości korekty, w wyniku ziszczenia się przesłanek przewidzianych w podpisanej umowie sprzedaży udziałów. Strony na podstawie Porozumienia postanowiły o dokonaniu korekty ceny o 235.000 zł, tj. z 9.235.000 zł na 9.000.000 zł za 1660 udziałów LifeTube.

  Jednocześnie w tym samym dniu, tj. 4 lipca 2019 r. Spółka zależna zawarła umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości 6.750.000,00 zł ("Kredyt"). Zgodnie z umową:

  1) Kredyt będzie przeznaczony na częściowe sfinansowanie zakupu 79,05% udziałów w kapitale zakładowym LifeTube,

  2) Kredyt zostanie spłacony w 20 równych ratach kwartalnych,

  3) udział własny Spółki zależnej w finansowaniu inwestycji wynosi 2.250.000 zł,

  4) w Umowie ustalono następujące zabezpieczenia spłaty Kredytu:

  - weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę zależną,

  - poręczenie Emitenta do wysokości 51% kwoty aktualnego zadłużenia z tytułu Kredytu, ważne do 31.10.2024 r.,

  - zastaw rejestrowy na 79,05% udziałów LifeTube.

   

   Ostateczny termin spłaty Kredytu to 31 lipca 2024 r.
   Pozostałe warunki umowy Kredytu nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.