RAPORTY

  

2016 – Nagroda główna dla raportu rocznego za 2015 r. (Newconnect)
2015 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania finansowego za 2014 r. (Newconnect)
2014 – Wyróżnienie dla najlepszego sprawozdania z działalności za 2013 r. (Newconnect)


Wybierz rok, dla którego chcesz wyświetlić dane: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010


Informacje o wydarzeniu:

 • 2020/04/06

  (10/2020) Aktualizacja wyceny aktywów MEDIACAP S.A.

  Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za rok 2019 w kontekście oceny sytuacji związanej z COVID-19, podjął decyzję o dokonaniu niepieniężnych odpisów aktualizujących związanych z następującymi aktywami:

  Inwestycje w jednostki zależne:

  - odpis aktualizujący wartość firmy The Digitals sp. z o.o. w wysokości 4,6 mln zł,

  - odpis aktualizujący wartość udziałów w Genzet sp. z o.o. stanowiących 9,09% w kapitale tej spółki w wysokości 0,6 mln zł, posiadanych przez spółkę zależną - The Digitals sp. z .o.o.

  Ponadto zarząd Emitenta otrzymał informacje od zarządów spółek zależnych - LTTM sp. z o.o. oraz Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. o utworzeniu odpisów aktualizujących należności przeterminowane w tych spółkach zależnych, zagrożone ryzykiem nieściągalności na kwotę odpowiednio: 0,8 mln zł oraz 0,1 mln zł.
  Łączny wpływ dokonanych odpisów, wraz z odpisem aktualizującym wartość Plastream sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie nr 9/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r., na skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyniesie szacunkowo 8,5 mln zł.
  Łączny wpływ dokonanych odpisów, wraz z odpisem aktualizującym wartość Plastream sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie nr 9/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. na jednostkowe sprawozdanie finansowe wyniesie szacunkowo 6,2 mln zł.
  Dokonane odpisy nie mają wpływu na bieżącą działalność operacyjną Emitenta oraz Grupy Kapitałowej MEDIACAP S.A.
  Jednocześnie Emitent zastrzega, że wszystkie powyższe dane są wstępnymi, niezaudytowanymi danymi szacunkowymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2019 r. Dodatkowe informacje na temat odpisów aktualizujących Emitent przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

  Podstawa prawna:

  Art. 17 ust. 1 MAR