SPÓŁKA

Struktura akcjonariatu na dzień 21.11.2019

Struktura akcjonariatuLiczba głosówAkcjonariat według liczby głosów/akcji
Posella IF1 Limited9 361 82049,75%
Edyta Gurazdowska1 321 5897,02%
Posella Limited319 2161,70%
Jacek Olechowski60 0000,32%
Artur Osuchowski80 0000,43%
Julian Kozankiewicz33 6980,18%
Hubert Janiszewski25 0000,13%
Marcin Jeziorski855 0004,54%
Pozostali6 763 04535,93%
Łącznie18 819 368100%
Jacek Olechowski jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio spółki Posella IF1 Limited oraz Posella Limited

 

Kapitał zakładowy emitenta tworzy  920 968,40 PLN, w tym

  1. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,
  2. 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B,
  3. 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C,
  4. 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii D.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy).