SPÓŁKA

Struktura akcjonariatu na dzień 02.11.2021

Struktura akcjonariatuLiczba głosówAkcjonariat według liczby głosów/akcji
Posella IF1 Limited9 361 82049,75%
Edyta Gurazdowska1 321 5897,02%
Familiar S.A. SICAV-SIF1 295 53510,51%
Marcin Jeziorski855 1714,54%
Posella Limited379 2162,02%
Artur Osuchowski137 7490,73%
Jacek Olechowski60 0000,32%
Ravenmedia sp. z o.o.
2 257 663
12,00%
Pozostali2 467 796
13,11%
Łącznie18 819 539
100%
Jacek Olechowski jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio spółki Posella IF1 Limited oraz Posella Limited.

W dniu 5.07.2021 r. doszło do zawarcia przez akcjonariuszy Spółki: Posella IF1 Limited z siedzibą w Birkirkara (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pana Jacka Olechowskiego, Panią Edytę Gurazdowską, Pana Marcina Jeziorskiego oraz Pana Artura Osuchowskiego pisemnego Porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki. Porozumienie posiada łącznie 12.115.545 akcji i tyle samo głosów, co stanowi 64,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Kapitał zakładowy emitenta wynosi 940 976,95 PLN i dzieli się na 18 819 539 akcji, w tym:

  1. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,
  2. 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B,
  3. 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C,
  4. 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii D.
  5. 400.171 (czterysta tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji serii E.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy).