SPÓŁKA

Struktura akcjonariatu na dzień 02.09.2020

Struktura akcjonariatuLiczba głosówAkcjonariat według liczby głosów/akcji
Posella IF1 Limited9 361 82049,75%
Edyta Gurazdowska1 321 5897,02%
Posella Limited379 2162,02%
Jacek Olechowski60 0000,32%
Artur Osuchowski130 0000,69%
Julian Kozankiewicz33 6980,18%
Hubert Janiszewski25 0000,13%
Marcin Jeziorski855 1714,54%
Pozostali6 653 04535,35%
Łącznie18 819 539100%
Jacek Olechowski jest właścicielem bezpośrednio lub pośrednio spółki Posella IF1 Limited oraz Posella Limited

 

Kapitał zakładowy emitenta tworzy  940 976,95 PLN, w tym

  1. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A,
  2. 1.134.880 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B,
  3. 4.992.662 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje serii C,
  4. 2.291.826 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji serii D.
  5. 400.171 (czterysta tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji serii E.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł (pięć groszy).